Neživotna osiguranja
Facebook
Facebook - Triglav osiguranje   Pratite nas na Facebook-u
Gdje nas možete naći
Press Centar
Anketa
U kojoj mjeri smatrate da je osiguranje Vaše imovine (stana, kuće, plovila, strojeva,...) važno za bezbrižno življenje i rad, Vaš posao?
vrlo važno - neophodno
važno, ali ne i neophodno
može se i bez toga
potpuno je nevažno i ne utječe na naš život i posao
    
Triglav kao sponzor
 

Što u slučaju štete?

Prijava osiguranog slučaja
Prva i osnovna obveza osiguranika nakon nastanka osiguranog slučaja je isti prijaviti osiguravajućem društvu. Osiguravajuće društvo ima pravo sudjelovati u utvrđivanju okolnosti, koje su dovele do osiguranog slučaja osiguranja i iznosa štete. Osiguraniku može davati savjete i obvezne upute za takva postupanja, koja bi mogla utjecati na iznos štete.
Obvezu prijavljivanja osiguranog slučaja uređuje Zakon o obveznim odnosima (ZOO) i uvjeti osiguranja. ZOO u članku 941 uređuje obvezu obavještavanja o nastanku osiguranog slučaja. Ova odredba ne vrijedi za životna i zdravstvena osiguranja. Osiguranik je dužan osigurani slučaj prijaviti najkasnije u roku 3 dana od dana kada je za istog saznao. Norma ima status, da je istu na osnovu ugovora o osiguranju moguće mijenjati, međutim samo ako je u korist osiguranika. Sankcija u slučaju neispunjenja obveze prijavljivanja je povrat štete osiguravajućem društvu, a koja je istom nastala zbog zakašnjele prijave.
Propuštanje obveze prijavljivanja od strane osiguranika, osiguravajuće društvo ne smije sankcionirati gubitkom prava iz osiguranja (čl. 942). Odredba je kogentne prirode te istu nije moguće mijenjati na osnovu uvjeta osiguranja.
Uvjeti osiguranja ne uređuju jedinstveno obvezu prijavljivanja .


 
I. OSIGURANJA IMOVINE
Kod nastanka osiguranog slučaja osiguranik mora ispuniti slijedeće obveze:
 • učiniti sve da se osigurani slučaj spriječi odnosno njegove posljedice ograniče,
 • osigurani slučaj prijaviti osiguravajućem društvu najkasnije u roku tri dana od dana, kada je za isti saznao,
 • osiguravajućem društvu omogućiti pregled oštećenih i uništenih predmeta u osiguranom slučaju,
 • osiguravajućem društvu dostaviti podatke o uzrocima nastanka osiguranog slučaja, o oštećenim, uništenim ili nestalim stvarima te o možebitnom uzrokovatelju osiguranog slučaja.
 • osigurani slučaj javiti policiji, ako je isti nastao uslijed požara, eksplozije, provale, pljačke i prometne nesreće,
 • kod osiguranja  odgovornosti bez odgode obavijestiti osiguravajuće društvo o osiguranom slučaju, odmah ga obavijestiti o kaznenim ili ostalim mjerama kažnjavanja protiv njega ili osobe, za koje je odgovoran, odmah ga obavijestiti o odštetnom zahtjevu i podnesenoj tužbi, prepustiti mu vođenje parnice, ali ne smije zahtjev odbiti ili priznati.
.
II. AUTOMOBILSKA OSIGURANJA
Obveze osiguranika kod nastanka osiguranog slučaja su slijedeće:
 • prijaviti osigurani slučaj osiguravajućem društvu najkasnije u roku tri dana, od kada je za isti saznao (automobilski kasko, automobilska odgovornost, šteta zbog tjelesnih ozljeda),  odnosno odmah bez odgađanja (osiguranje za slučaj nezgode, pravna zaštita),
 • učiniti sve što je u njegovoj moči, kako bi se spriječila veća šteta,
 • osiguravajućem društvu dati sve podatke, potrebne za utvrđivanje uzroka, opsega i iznosa štete,
 • oštećene i uništene stvari čuvati u nepromijenjenom obliku do pregleda osiguravajućeg društva,
 • osigurani slučaj prijaviti policiji, ako je to dužan učiniti prema pozitivnim propisima,
 • dopustiti test alkoholiziranosti ili utjecaja opojnih droga,
 • na samom mjestu prometne nesreće pričekati policiju, kada je istu dužan obavijestiti prema pozitivnim propisima, osim ako ga je zbog ozljeda, dobivenih u prometnoj nesreći, potrebno hitno prevesti u zdravstvenu ustanovu,
 • kod osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravajućem društvu mora pomoći razjasniti pitanje odgovornosti, zbog toga mora ako je to moguće, odmah nakon osiguranog slučaja  zajedno s oštećenom osobom sastaviti i potpisati europsko izvješće,  
 • kod osiguranja od automobilske odgovornosti odmah obavijestiti osiguravajuće društvo o svim mjerama progona odnosno progona kažnjavanja,
 • kod osiguranja od automobilske odgovornosti bez odgode obavijestiti osiguravajuće društvo o odštetnim zahtjevima oštećenog, prepustiti mu ista na daljnje postupanje, a u slučaju tužbe prepustiti mu vođenje parnice,
 • kod osiguranja za slučaj nezgode i osiguranja vozača za štetu zbog tjelesnih ozljeda odmah posjetiti ili nazvati liječnika te postupati po njegovim uputama, a nakon završenog liječenja osiguravajućem društvu predati podatke o liječniku te dokumentaciju o ozljedi, liječenju, trajnim posljedicama i možebitnim tjelesnim manama i bolestima prije osiguranog slučaja,
 • kod osiguranja pravne zaštite mora osiguravajućem društvu omogućiti da sama izvansudski potražuje odštetne zahtjeve osiguranika, isto tako mora obavijestiti o odabiru odvjetnika te osiguravajućem društvu predočiti sve račune za njegove i ostale troškove, koji se pokrivaju osiguranjem, učiniti sve da se troškovi nepotrebno ne povećavaju prije sudskog ostvarivanja zahtjeva, a posebno prije pobijanja sudske odluke ili prije sklapanja nagodbe zatražiti od osiguravajućeg društva mišljenje.   
III. OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI
Obveze osiguranika kod nastanka osiguranog slučaja su slijedeće:
 • osigurani slučaj osiguravajućem društvu prijaviti najkasnije u roku tri dana od kada je za isti saznao,
 • poduzeti svaku mjeru kako bi se spriječilo povećanje štete te pri tom postupati prema uputama osiguravajućeg društva,
 • kod osiguranja usjeva i plodova mora provesti sve agrotehničke mjere (plijevljenje, okopavanje, prskanje i sl.). Ako je nastupio osigurani slučaj tijekom sjetve odnosno berbe ili neposredno prije toga, mora obaviti nužne radove kako se šteta ne bi još povećala, ako procjena još nije izvršena. 
 • kod osiguranja životinja, u slučaju bolesti ili ozljede životinja mora odmah pozvati veterinara,
 • osiguranik mora voditi evidenciju o liječenju životinja,
 • osiguranik mora u osiguranom slučaju, koji je nastao zbog požara, eksplozije, sudara životinje s vozilom, ozljede oružjem ili trovanja s kemikalijama, odmah obavijestiti policiju te navesti, koje životinje su pogođene.
IV. OSIGURANJA U TRANSPORTU
Obveze osiguranika kod nastanka osiguranog slučaja su slijedeće:
 • učiniti sve za sprječavanje i smanjenje štete,
 • odmah i bez odgode obavijestiti osiguravajuće društvo osiguranom slučaju, a kod osiguranja odgovornosti u zrakoplovstvu to mora učiniti u roku tri dana nakon što je saznao za osigurani slučaj,
 • pojasniti osiguravajućem društvu tijek nesreće te istom predati odgovarajuću dokumentaciju,
 • kod vrsta osiguranja od odgovornosti, osiguravajuće društvo mora odmah o svim mjerama kaznenog odnosno drugog progona kažnjavanja, bez odgode obavijestiti osiguravajuće društvo o odštetnom zahtjevu, koji ne smije priznati te o tužbi oštećenog te osiguravajućem društvu prepustiti obradu odštetnih zahtjeva i vođenje parnice,
 • kod osiguranja čamaca i jedrilica osigurani slučaj mora prijaviti pomorskim vlastima, a osigurane slučajeve koji su posljedica provale, pljačke ili drugog kaznenog djela također policiji,
 • kod osiguranja robe tijekom prijevoza, osiguranik mora zajedno s prijevoznikom utvrditi uzrok i opseg štete, a kod pomorskog prijevoza brodaru podnijeti pravovremeni protest, a osiguravajućem društvu predati odgovarajuće zapisnike i potvrdu,
 • preuzeti mora sve pravne i ostale mjere za osiguranje prava prema osobama, koje su odgovorne za štetu.
V. OSIGURANJE PRUŽANJA POMOĆI
Obveze osiguranika kod nastanka štetnog događaja su slijedeće:
 • kod turističkog osiguranja,  osiguranik je osigurani slučaj dužan prijaviti osiguravajućem društvu bez odgode, a najkasnije u roku tri dana nakon povratka s putovanja,
 • kod turističkog osiguranja je osigurani slučaj, koji je nastao uslijed prometne nesreće, požara, eksplozije, pljačke, provalne krađe ili pokusa počinjenja tih djela, osiguranik dužan prijaviti policiji,
 • kod osiguranja od odgovornosti u okviru turističkog osiguranja, osiguranik je dužan obavijestiti osiguravajuće društvo o svim mjerama koja su poduzela tijela kaznenog progona odn. dugog progona kažnjavanja protiv osiguranika ili osobe za koju je odgovoran,
 • osiguranik ne smije priznati odštetni zahtjev, već isti mora ustupiti na postupanje osiguravajućem društvu; osiguranik mora tužbu oštećenog odmah ustupiti osiguravajućem društvu ili istom prepustiti vođenje parnice,
 • kod osiguranja od rizika otkazivanja turističkih putovanja,  osiguranik mora odmah nakon što je saznao da neće moći ići na putovanje, o tome obavijestiti osiguravajuće društvo. Osiguratelj je osigurani slučaj dužan prijaviti osiguravajućem društvu najkasnije u roku tri dana od dana kada ga je osiguranik obavijestio o otkazivanju,
 • osiguranik je osiguravajućem društvu dužan predati isprave, iz kojih je vidljivo da je do otkazivanja došlo iz razloga, koja pokriva osiguranje od rizika otkazivanja turističkih putovanja.

AO kalkulator

Odaberite svoje podatke:

Informativni izračun