Neživotna osiguranja
Transportno osiguranje
Facebook
Facebook - Triglav osiguranje   Pratite nas na Facebook-u
Gdje nas možete naći
Press Centar
Anketa
U kojoj mjeri smatrate da je osiguranje Vaše imovine (stana, kuće, plovila, strojeva,...) važno za bezbrižno življenje i rad, Vaš posao?
vrlo važno - neophodno
važno, ali ne i neophodno
može se i bez toga
potpuno je nevažno i ne utječe na naš život i posao
    
Triglav kao sponzor
 

Osiguranje od odgovornosti

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI VLASNIKA ILI OSOBE KOJA UPRAVLJA PLOVILOM
Sukladno odredbama Zakona o osiguranju, vlasnici ili osobe koja upravljaju plovilima s motorima snage iznad 15 kW, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, moraju biti osigurani od odgovornosti za štete koje uporabom plovila mogu prouzročiti trećim osobama uslijed smrti, tjelesnih ozljeda i narušenog zdravlja. Minimalna svota osiguranja je 3.500.000,00 kn, a možete se odlučite i za višu osiguranu svotu.

Što pokriva osiguranje?
Osiguranje pokriva šetu koju vlasnik ili osoba koja upravlja plovilom prouzroči trećim osobama i za nju materijalno odgovara i to do ugovorno određene osigurane svote.

Proširenje osigurateljnog pokrića

Obvezno osiguranje odgovornosti preporučljivo je proširiti na:
 • pokriće odgovornosti za štete koje u svezi s uporabom plovila možete prouzročiti na stvarima koje su vlasnišvo trećih osoba, 
 • odgovornost za štetu prouzročenu trećim osobama na plovilu.
O primjerenoj visini svote osiguranja, dogovoriti ćete se prilikom sklapanja police osiguranja.

Dodatne mogućnosti osiguranja
Posebnim dogovorom osigurateljno pokriće možete proširiti i na osiguranje:
 • odgovornosti za štete za vrijeme jedriličarskih regata,
 • odgovornosti za štete, koje prouzroči plovilo za vrijeme najma,
 • odgovornosti za štete koje prouzroči skijaš na vodi kojega vuče plovilo,
 • odgovornosti za štete uslijed onečišćenja,
 • odgovornosti za štete prouzročene plovilom koje se koristi u gospodarske ili komercijalne svrhe.
Što je s obveznim osiguranjem u Sloveniji i u Italiji?
Slovenija kao i Italija propisuju obvezno osiguranje odgovornosti vlasnika ili osobe koja upravljaj plovilom kojem snaga motora prelazi 3,5 kW (Slovenijaa), odnosno 3 kW (Italija).
Budući da uvjeti osiguranja Triglav osiguranja d.d. u potpunosti odgovaraju slovenskim i talijanskim zakonskim propisima o obveznom osiguranju govornosti, kod nas možete sklopiti osiguranje koje odgovara propisima u te dvije države.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI SKIPERA
Ovim osiguranjem osiguravaju se materijalne  štete, štete zbog smrti i na imovini trećih osoba koje nisu pokrivene niti jednom drugom policom osiguranja, nastale na plovilu kojim upravlja osiguranik u svojstvu skipera.

OSIGURANJE GUBITKA POLOGA (KAUCIJE) U ČARTERU
Osigurava se polog (kaucija) za plovilo u čarteru koji je plaćen od strane osiguranika uslijed šteta na plovilu za slučaj pomorske ili prometne nezgode, potonuća, prevrnuća, nasukanja, požara, eksplozije, provalne   krađe, krađe plovila, loma jarbola ili jarbolnih križeva, kidanja pomičnih i nepomičnih oputa, sudara ili udara sa čvrstim ili plutajućim predmetom te zlonamjernih postupaka trećih osoba.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA LUKE ZA TURISTIČKE I SPORTSKE PLOVNE OBJEKTE (MARINE)
Ovim osiguranjem pruža se pokriće vlasnicima odnosno korisnicima marina od odgovornosti za štete koje mogu nastati u sklopu njihove djelatnosti.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI POPRAVLJAČA PLOVILA
Pruža se pokriće brodopopravljaču za njegovu odgovornost za štete nanesene plovnim objektima primljenim na popravak ili preinaku.

OSIGURANJE OD PRIJEVOZNIČKE ODGOVORNOSTI ZA ROBU U CESTOVNOM PROMETU
Prijevoznik u cestovnom prometu odgovoran je za štetu na robi, koju je preuzeo u prijevoz s odgovarajućim  prijevoznim dokumentom. Opseg njegove odgovornosti zakonski je određen.
Osiguranje od ove odgovornosti u europskim državama (osim u Njemačkoj) nije obvezno, međutim vrlo je preporučljivo jer su prijevozi izloženi najrazličitijim čimbenicima na koje ne mogu utjecati.
Sklapanjem osiguranja od prijevozničke odgovornosti za robu, prijevoznik ne osigurava robu. Naručitelji prijevoza odnosno vlasnici robe istu moraju osigurati sami,  jer je odgovornost prijevoznika zakonski određena i ograničena te ne štiti  materijalne interese vlasnika robe.
Triglav osiguranje d.d.osigurava od prijevozničke odgovornosti u slučaju dokazanog potpunog ili djelomičnog fizičkog gubitka, oštećenja ili uništenja robe te za štetu uslijed kašnjenja u  predaji robe, sukladno odredbama važećeg zakonodavstva  i to:
 • u domaćem transportu na osnovu  Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te Zakona o obveznim odnosima
 • u međunarodnom transportu na osnovu Konvencije CMR i odgovarajućih protokola.
Prilikom isplate odštete, osim zakonskih ograničenja,  uzimaju se u obzir određena ograničenja temeljena na uvjetima osiguranja (koja mogu biti uključena u osiguranje uz nadoplatu u/ili posebne uvjete) i  isključenja osiguranog pokrića .
Ugovor o osiguranju sklapa se za pojedino vučno vozilo i prikolice koje se priključuju za isto vučno vozilo.
Na visinu premije osiguranja utječu :
 • izabrani opseg pokrića,
 • područje osiguranog pokrića  (tuzemni prijevoz teritorijem Hrvatske, međunarodni prijevozi, međunarodni prijevozi u /iz ili preko država nekadašnjeg Sovjetskog saveza, kabotaža unutar država članica EU),
 • maksimalni limit osiguranog pokrića po pojedinom štetnom događaju ili prijevoznom sredstvu,
 • nosivost prijevoznog sredstva,
 • štetni rezultat proteklih godina.
OSIGURANJE OD ŠPEDITERSKE ODGOVORNOSTI
Špediterska djelatnost  i odgovornost koja nastane kao posljedica kršenja obveza u obavljanju ove djelatnosti uređeni su zakonom.
Osiguravajuće društvo u  okviru osiguranja od špediterske odgovornosti pruža pokriće do određenog limita za štete nastale zbog odgovornosti koje nastaju kod izvršavanja otpremničke djelatnosti. Iz osigurateljnog pokrića isključene su štete s naslova odgovornosti  koje nastanu  zbog namjere ili grubog nemara osiguranika, odabira neodgovarajućeg prijevoznog sredstva itd.
Špediteri koji su uključeni u  FIATA udruženje mogu osigurati također odgovornost za štete na robi prema  FIATA teretnom listu. Kod utvrđivanja odgovornosti osiguranika, u tom se slučaju primjenjuje važeće zakonodavstvo, međunarodne konvencije za pojedinu vrstu prijevoza i odredbe FIATA teretnog lista.

AO kalkulator

Odaberite svoje podatke:

Informativni izračun